Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

Die Nasionale Raadskomitee

 

Ontmoet ons Nasionale Raad

  

Opdrag en bevoegdheid

Die Raadskomitee (Dagbestuur van die Nasionale Raad) hanteer alle spoedeisende sake.

Die Raadskomitee tree namens die Nasionale Raad op wanneer die Nasionale Raad nie in sitting is nie.

Die Raadskomitee doen verslag aan die Nasionale Raad

Die Raadskomitee mag nie die Grondwet wysig nie, ampsdraers verkies nie of die missie en algemene beleidsrigting van die VCSV goedkeur nie.

Samestelling

1. Die samestelling van die Raadskomitee:

voorsitter en ondervoorsitter van die Nasionale Raad.

twee lede uit die noordelike gebied (Limpopo, Mpumalanga,  

          Noordwes en Gauteng)

twee lede uit die suidelike gebied (Wes-Kaap en Oos-Kaap)

drie lede uit die sentrale gebied (Noord-Kaap, Vrystaat en   

          KwaZulu-Natal)

Hierdie lede word deur die lede van die Nasionale Raad wat uit die bepaalde gebied kom, genomineer en dan deur die Nasionale Raad verkies.

Uitvoerende Hoof, met adviserende stem.

Die ander lede van die voltydse bestuurspan van die VCSV het adviserende sittingsreg in die Raadskomitee wanneer nodig.

Elke gebied moet ook sekundi vir hulle verteenwoordigers nomineer wat dan deur die Nasionale Raad verkies word.

2. Die Raadskomiteelede wat gebiede verteenwoordig, dien ex officio in die Provinsiale Raad van die provinsie waar hulle betrokke is.

3. Die Raadskomitee benoem ’n skriba. Dit mag ’n voltydse administratiewe personeellid wees wat sonder stemreg die vergaderings bywoon.

Dienstermyn

Lede wat deur die Nasionale Raad verkies word, se dienstermyn strek oor dieselfde periode as dié van die Nasionale Raad.

Vergaderings en Kworum

Die Raadskomitee vergader wanneer nodig. Een meer as die helfte van die dienende stemgeregtigde lede van die Raadskomitee vorm ’n kworum.

 

Maintained by Play Productions
Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.